Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Phụ lục 09: Dành cho cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC (các sở, ban, ngành) Tình hình kết quả giải quyết TTHC năm 2015

Phụ lục 09: Dành cho cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC (các sở, ban, ngành) (kèm file QĐ 09 Ban hành TTHC, QĐ 10Ban hành TTHC)

 

TÌNH HÌNH KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC NĂM 2015

  (Kèm theo Báo cáo số         /BC-SNgV,  ngày         /11/2015 của  Sở Ngoại vụ Lạng Sơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

1

2

3=4+5

4

5

6=7+8

7

8

9=10+11

10

11

12

1

Lĩnh vực đối ngoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

     Quy định trình tự, thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

01

 

01

 01

01

 

 0

 

2

     Quy định thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn ra nước ngoài về việc riêng.

08

 

08

08

08

 

 0

 

3

     Quy định thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn ra nước ngoài về việc công.

33

 

33

33

33

 

 0

 0

 

4

Quy định thủ tục cho phép được sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC) thuộc UBND tỉnh quản lý.

37

 

37

37

37

 

 0

 0

 0

 

 

Tổng

79

0

79

79

79

0

0

0

0