Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2017

Thực hiện văn bản số 1185/VP-KGVX ngày 19/05/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham gia Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2017;

Để tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhằm nâng cao kỹ năng lãnh đạo và điều hành trong các cơ quan nhà nước, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao theo quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020;

Sở Ngoại vụ thông báo thông qua Công văn  516 / SNV-CCVC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn về Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2017 của cơ quan giáo dục quốc tế Australia, nội dung cụ thể như sau:

1. Các chương trình học bổng

a) Học bổng Endeavour bậc sau đại học;

b) Học bổng Endeavour dành cho đào tạo, dạy nghề;

c) Học bổng Endeavour nghiên cứu ngắn hạn.

d) Học bổng Endeavour dành cho các nhà quản lý.

Thông tin chi tiết về Chương trình học bổng đề nghị tham khảo tại Website: https://internationaleducation.gov.au/Endeavour

2. Đối tượng, điều kiện

a) Đối tượng:

- Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

- Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đang công tác tại tỉnh Lạng Sơn;

b) Điều kiện:

Cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật và đáp ứng được các yêu cầu của chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2017.

3. Trình tự triển khai

a) Các cơ quan, đơn vị thông báo công khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị về chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2017 để chủ động nghiên cứu và đăng ký tham gia.

b) Đề nghị Ban Tổ chức tỉnh ủy phối hợp triển khai thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Đảng, đoàn thể về chương trình học bổng Endeavour theo nội dung văn bản này.

c) Căn cứ kết quả xét tuyển của Ban tổ chức chương trình học bổng, việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài được thực hiện theo quy định. 

Nội dung Chương trình học bổng Endeavour.